top of page

Acerca de

NYC Skyline BW

§

Kedves egészségügyisek!

Elbocsátásokhoz jogi segítség.
Továbbiak a "Perek indításához" almenűben

A munkaügyi perekhez való segítséget itt összegyűjtöttük. Mivel folyamatosan érkeznek megkeresések, elképzelhető, hogy kiegészítéseket illesztünk be később, majd eltérő színnel jelölve.

A 449/2021 (VII.29.) Korm.rendeletre való hivatkozással jelen időpontig körülbelül országosan 4-5000 egészségügyi dolgozót bocsátottak el. Nekik próbálunk segítséget nyújtani munkaügyi perek indításához. A rendelet alapján eljáró munkáltatókat a felmondások formai és tartalmi hibái miatt lehet perelni. A rendelet törvénytelenségét még az Alkotmánybíróságnak kell megállapítani. Az utólagos normakontrollra azonban már most hivatkozni kell és a bírónak is foglalkoznia kell vele.
Összegyűjtöttük a leggyakoribb hibákat, ezeket kell a saját iratokban átnézni, adnak-e okot kártérítési igény benyújtására, de a rendelet Alaptörvény ellenessége is elég ok önmagában a kártérítési igényre.
A várható perek nagy száma miatt célszerű ügyvédet egyénileg megbízni, de a mellékelt nyomtatványt értelemszerűen kitöltve, csatolva a szükséges mellékleteket, akár önállóan is beadhatók. A bírósági irodák fogadóórájában kérhetünk segítséget!
A beadást 30 napon belül kell a felmondásban hivatkozott, főszabály szerint a munkáltató székhelye szerint illetékes Törvényszékhez 3 példányban benyújtani. Megindítható a per a munkavállaló saját belföldi lakhelye, tartózkodási helye, új munkavégzésének illetősége helyén is, azt megindokolva.
- Foglalkoztatottak és kivételek
- Rendelet hatálya
- Eljárásrend

A rendelet a foglalkoztatókra vonatkozik, nekik írja elő, hogyan járjanak el az oltást fel nem vett, vagy nem igazoló – felsorolt tevékenységet folytató személy - FOGLALKOZTATOTTAKKAL szemben. Őket azonnali hatállyal, végkielégítés és felmondási idő nélkül kell a rendelet alapján elbocsátani. A 2019. évi CXXII.tv.4.§.(5) bekezdés határozza meg a foglalkoztatottak fogalmát. Tehát aki VÁLLALKOZÓ, vagy Gazdasági Társaság (Kft. Bt.) TAGJA, rá nem vonatkozik a rendelet. Akit így VÁLLALKOZÓKÉNT küldtek el a rendeletre hivatkozva, az eleve jogsértő! Ugyanebből ered, hogy vállalkozásban tovább folytatható a tevékenység, itt azonban a részleteket könyvelővel egyeztetni kell!
Háziorvos javaslata alapján (itt a rendelet nem nevesíti, de fogorvost és egyéb szakorvost is ide sorolnék) a foglalkozás-egészségügy szakorvosa állít ki mentességet. A rendelet NEM RUHÁZZA FEL FELÜLBÍRÁLATI JOGGAL, így ez is lehet perindításra alap, akinek az igazolását elutasították volna.
Ugyancsak nem vonatkozik a NEM EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST végző személyekre a rendelet, tehát a más munkakörök esetében portás, takarító, karbantartó, adminisztrátor történt oltási kötelezések és elbocsátások szintén jogellenesek, kártérítésnek van helye!
A rendelet hatálya a VÉSZHELYZET idejére vonatkozik. (2021.évi I. tv.) Semmi nem garantálja azonban, hogy nem írnak majd elő mást.
A rendelet 2021. szeptember 15-ig írja az oltás felvételét. Ez időpont után felhívja a munkáltató a foglalkoztatottat, hogy 15 napon belül vegye fel az oltást, csak ezután élhet a felmondás jogával. Nagyon sok hibát vétettek a munkáltatók. A leghamarabbi 09.15-i felhívás, vagy annak később igazolt átvétele után a 15 nap letelte után mondhat csak fel a rendeletre való hivatkozással. Tehát aki 15-én kapta a felhívást, OKTÓBER 01-én lehet csak felmondani. Minden eltelt 15. nap éjfélét megelőző felmondás jogtalan, kártérítésre ad lehetőséget!
Tehát jogalap nélküli a felmondás a határidők be nem tartása miatt.
Ugyancsak hiba, ha 09.15-t követően felszólítást nem küldött, vagy nem tudja igazolni a munkáltató. E nélkül sincs jogalap a felmondásra. 

(10.22. kieg.) Ugyanide tartozik a kipostázott azonnali felmondások esete. Részben eleve nem szabályos, nincs kézbe adva, de ami biztos, attól kezdve lehet csak hatályos, amikor kézhez veszi az elbocsátott munkavállaló. Kézbesítéstől. Ha ezen dátum előtti, mondjuk a kiállítás napjával mondanak fel, az is jogtalan, az átvételig jár minden járandóság.

Az is támadható, hogy 2-3 hétig nem adják kézbe a paírokat, ezzel szemben elvárják, hogy 31 napon belül támadja meg a munkavállaló.
- Táppénz, betegszabadság
A rendelet (13) pontja alapján TÁPPÉNZ és BETEGSZABADSÁG ideje alatt a rendeletre való hivatkozással egyes esetekben felmondani nem lehet. 
Az oltás felvételének határideje 2021.09.15. Akinél ezt megelőzően a „rendelkezésre állás és munkavégzési kötelezettség” nem áll fenn, (indoktól függetlenül) a munkába való visszatérés után 30 (teljes) napja van az oltás felvételére. Ezt követően lehet felhívni és csak újabb 15 (teljes) nap letelte után elbocsátani. Itt is találtunk sok eljárási hibát, az összesen 45 napot nem tartották be.
Betegszabadság alatti felmondásnál megszűnik a betegszabadság, ez a 15 nap a munkáltatót terhelte. Passzív jogon utána táppénzre menni utána már nincs lehetőség. (Ez már a TB-hez és a MÁK-hoz tartozik.) Ha azonban előzőt kihasználva táppénz volt már folyósítva, azt az információk alapján tovább folyósítják. (-betegeskedők előnyben-)
- Felmondás és indoklásának hibái
Munkavállalónak munkaszerződése van, azt felmondani lehet, szolgálati jogviszonyban állót viszont felmenteni, vagy szolgálati jogviszonyát megszüntetni kell. Itt sokat tévedtek.
Hiba ha a munkaviszonyt, vagy szolgálati jogviszonyt felmondás nélkül szünteti meg a munkáltató, egyszerűen a „törvény erejére” hivatkozva leszámoltatja.
Számos hiba található a felmondások indoklásában is. A Munka Törvénykönyve az azonnali hatályú felmondások esetében kimondja, hogy annak „okszerűnek, világosnak és nyilvánvalónak” kell lennie. A felmondás indoklásában hibás a „törvény erejére” való és sok egyéb hivatkozás. A rendeletre való munkálatói hivatkozásnál sem állítható be mulasztásként a foglalkoztatott részéről az oltás fel nem vétele. A munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség SZÁNDÉKOS vagy SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL való jelentős mértékű megsértése adhat okot azonnali felmondásra. Az alapvető egészségügyi ÖNRENDELKEZÉSI joggal való élés azonban nem mulasztás. A rendelet ilyenforma szankcióként való alkalmazása ellentétes az Alaptörvénnyel és az Eü. törvénnyel. A hibás hivatkozás mindenesetre perelhető, az alaptörvénnyel ellentétes rendeleti részt még lásd alább!
- Végkielégítés
Ugyanide tartozik a végkielégítés kérdése. A rendelet alapján annak megvonása és a súlyos mulasztásokkal azonos szankcióként való alkalmazása a morállal ellentétes.Minden esetre, ha az azonnali hatályú felmondás jogalapja megingatható, van esély a végkielégítés perben való érvényesítésére és behajtására is. Munkaviszonyuk létesítésékor a munkavállalók nem láthatták előre a végkielégítés és felmondási idő megvonását felmondásra, azt nem szándékos, vagy gondatlan magatartásuk okozta. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az álláskeresés is korlátozott és munkavállaláshoz valószínűleg át kell képezniük magukat.
Ezt a fajta presszionálást és eljárást az alapvető emberi jogokkal ellentétesnek vélem. A végkielégítés funkciója a hosszú ideje végzett munka felszámolásakor annak honorálása, megélhetési forrás, egyben gazdasági védelem az új munkaviszony vagy megélhetés megszerzéséig.
A rendelet ezen része az ARÁNYTALANSÁG ELVE miatt alappal támadható, még a rendeletnek megfelelő felmondás esetén is. Alaptörvénnyel ellentétes rendeleti részt még lásd alább!
- Alaptörvény ellenes rendelkezés
Az alaptörvénnyel ellentétes rendelkezést, a rendelet jogellenességét is be kell foglalni a perbe, azzal a Bíróságnak foglalkoznia kell, de az utólagos normakontrollra már most hivatkozni kell. Ezzel párhuzamos vonalon az Alkotmánybíróságnak is foglalkoznia kell majd vele külön beadványok alapján.
A végkielégítés megvonására, az egészségügyi önrendelkezési jog figyelmen kívül hagyására, egyéb jogellenességre hivatkozni kell. Az alaptörvény a HOMOGÉN csoport tagjai közötti megkülönböztetést tiltja. 2 napja hozott épp erre hivatkozva az Alkotmánybíróság határozatot, hogy a védettségi igazolvány használata jogszerű, mert az oltott és oltatlanok nem alkotnak homogén csoportot. Most erre hivatkozva saját csapdájukba sétálhatnak, mivel a rendelet FOGLALKOZTATOTT EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKRA vonatkozik, tehát a VÁLLALKOZÓKTÓL a FOGLALKOZTATOTTAK jelen hátrányos megkülönböztetése teljességgel alaptörvény ellenes. A homogén csoport ilyenfajta megosztása jogsértő!

(10.22. kieg.) Az AB e heti határozatából az védettségi igazolványok jogszerűségét alátámasztva a homogén csoport indoklását fel lehet használni hivatkozásképpen a 449/2021 rendelet jogsértőségére. Milyen alapon tesz különbséget a munkaszerződéssel foglalkoztatott és a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott között?
- Mit lehet követelni?
Elmaradt jövedelem. 
Eredeti állapotok, munkaviszony visszaállítása, ami azért korlátozott esetünkben, de nem egészségügyi dolgozónál működhet, az elmaradt bér kifizetésével együtt.
Egyéb kár megtérítése.
Kompenzáció.
Sérelemdíj.
- Ügyvéd vagy egyéni beadvány?
Folyamatosan egyeztetünk ügyvédekkel, akik hajlandóak közreműködni a perekben.
Ebben is tudunk segítséget nyújtani. Mivel a nevük közzététele itt tiltott reklámnak minősülne, nem írhatjuk ki, de aki tud, keressen saját ügyvédet, mert több ezer per indításáról lehet szó. Az ügyvédi díjak egyéni megállapodások tárgya.
A munkaügyi per keresetlevél mintáját alul feltöltöttük, javasoljuk azért ügyvéd igénybe vételét!

Csatolandó 3 példányban minden hivatkozott dokumentum.
- a munkaszerződés, vagy szolgálati jogviszony létesítése
- felszólítás az oltás felvételére
- felmondás
- el nem fogadott orvosi ig.

Korábbi bejegyzések:

Ígéretemhez híven jogi ismeretek birtokában, próbálok segíteni a jelenleg bajban lévő egészségügyiseknek. Aljasnak, embertelennek, etikátlannak, erkölcstelennek, törvénytelennek és szakmaiatlannak tartom.

2021.09.25. legújabb bejegyzései

Nagyon sok megkeresés érkezett az elmúlt hetekben, így most összefoglalom a jelenlegi ismeretek alapján  a helyzetet.

Kire vonatkozik?

Foglalkoztatottra. Aki (1) foglalkoztatónál, (2) munkaszerződéssel, (3) biztosítási jogviszonyban alkalmazásban áll.

Tehát hatálya nem vonatkozik Egyéni Vállalkozóra és Társas Vállalkozás tagjára. (Kft. Bt.) Nekik semmi teendőjük nincs. Ha vállalkozó, vagy tag vagy, rád nem vonatkozik a rendelet! A foglalkoztatott fogalmi meghatározását a 2019. évi CXXII. tv. 4.§. (5) bek. határozza meg. "Foglalkoztatott az, aki nem minősül egyéni illetve társas vállalkozónak és foglalkoztatója biztosítással járó jogviszanyban foglalkoztatja."

Meddig tart?

A veszélyhelyzet megszűnéséig, annak megszünésével érvényét veszti. (2022.01.01-ig hosszabbították)

Sokan megkaptátok a felszólítást, igazoljátok az oltás felvételét, egyébként elbocsátással fenyegetnek.

Én személy szerint lehetségesnek tartom, hogy visszavonják mondjuk 09. 29-én a rendeletet és nem fogját megkockáztatni a kétes kimenetelű munkaügyi pereket. Az a hír, hogy már csak 6-700 dolgozó nem vette fel az oltást szerintem nem valós, sokkal többet gondolok, de egyrészt ez is egy pszichológiai nyomásgyakorlás, másrészt előkészítheti a majdani nagy bejelentést, hogy "alig maradt oltatlan, így okafogyottá vált a rendelet". Meglátjuk!

Ha nem egy elvakult és embertelen munkáltatód van, kérdezd meg, mivel a rendelet nem vonatkozik vállalkozóra, hajlandó-e vállalkozásban tovább foglalkoztatni? Ha igen, keress egy könyvelőt és legyél vállalkozó! Megoldódottad a problémát.

Ha nem mennek bele ebbe és elszántad magad, változatlanul ne te mondj fel és ne menj bele közös megegyezésbe. Ha a foglalkoztatód mond fel, egyrészt nagy valószínűséggel eljárási hibát fog ejeteni, vagy ha később törvényellenesnek minősítik a rendeletet, kártérítésre lehetsz jogosult.

A felmondásodat írásban fogod megkapni. Vedd át, nincs értelme időt húzni. Viszont írd rá a záradékot:

"A felmondással nem értek egyet, alapvető emberi jogokat és törvényeket sért."

Mindkét példányra írd rá saját kézzel, alatta írd alá. Ezzel egészíted ki és adod meg a lehetőségét egy kártérítésnek.

Vetesd át a nálad maradó példányt velük, Átvettem: aláírás, pecsét, dátum. Tedd el jól!

Ha nem vennék át, semmi baj, csinálj róla másolatot, a másolatot tedd egy borítékba és tértivevénnyel postázd el nekik. Eredetit ki ne add a kezedből és ne legyen olyan példányuk, amin nem szerepel a záradékod! Légy résen!

Ha kérdésed van, írj nekünk, vagy hívj!

Vegyünk egy példát:

Vállalkozó vagyok, és alkalmazott asszisztensem van. Ő foglalkoztatott, tehát el kellene bocsátanom.

Ha vállalkozó lesz, már nem vonatkozik rá ugyanúgy a rendelet, tehát megoldható a probléma. Ugyanez megoldható, ha Bt. vagy Kft. tagjaként szerződéses jogviszonyban lesz ezután. Legyen vállalkozó. Ezzel sok helyen megoldható a probléma. Ahol józan gondolkodású a foglalkoztató.

Ha  oltáshoz ragaszkodik, nem várható tőle segítség, fel fog mondani.

A vállalkozás alapítását beszéld meg könyvelővel, hogy utólag a NAV ne minősítse vissza alkalmazotti státuszba.

Innentől a még régebbi írásokat is láthatod.

Ma elindultak az oltásra való munkáltatói felszólítások.

Vedd át, vagy postáztasd, mindegy.

Lényeges, hogy ne menj bele közös megegyezésbe

és főleg ne mondj fel te!

Jogszabály alapján (törvénytelenül) felmondhat a foglalkoztató, nincs vele mit tenni. Azonban ha a már elindított alkotmányossági és törvényességi eljárások sikerrel zárulnak, az elbocsátás miatt munkáltatódon jelentős összegű kártérítési igény érvényesíthető. Majd!

Ez egyáltalán nem biztos, de azért jó esély van rá!

Ha eldöntötted, hogy nem pazarlod tovább rá a munkaerődet, hagyd, hogy felmondjon

Írj rá záradékot!

SAJÁT KEZŰLEG (így nem kell tanú) a következő szöveggel:

"A felmondással és indoklásával nem értek egyet, az alapvető alkotmányos-, emberi jogokat, törvényeket sért! Aláírás: X.Y.

Vetesd át! Átvette: Pecsét: Dátum:"

(Itt a diszkrimináció, egyenlőtlenség, a megkülönböztetés tilalma az alap, de a Eü. törvény több szakaszába és a Munka törvénykönyvébe is ütközik. Most nem fontos.

Lehet nem hajlandóak rá, és azt sem írják rá, hogy nem veszik át. Nem gond, írd rá te, hogy "Nem vették át, ezért postai úton megküldve". Eredetit tedd el jól, másolatot tértivevénnyel add postára!

Bízom benne, hogy utólag kemény kártérítésre lesz jogalap, most ennyit tehetsz!

Én csak gratulálni tudok, döntést hoztál és kiállsz mellette, azok közt a helyed, akik továbbra is emelt fővel járnak! 

Azt se ítéld el, mert én sem teszem, aki a megélhetése miatt, gyerekei miatt mégis beadja a derekát!

Ő így döntött! 

Elképzelhetőnek tartom, hogy szeptember 29-én mondjuk azzal a felkiáltással, hogy már alig van az egészségügyben oltatlan, visszavonhatják okafogyás miatt a rendeletet, elkerülvén a munkaügyi pereket. Már kezdik az előkészítést, hogy alig 800 foglalkoztatott nincs oltva. Vagy csak ismételt nyomás, hogy bezzeg a többség...

Időhúzás

Ott van még a táppénz, betegszabadság.

Ha hirtelen valaki épp most lenne keresőképtelen azonnali felmondásra nincs lehetőség, csak rendesre, mert nem történik munkavégzés.

Ebben sokan fognak hibázni.

Az is majd munkaügyi per tárgya, hogy akkor viszont jár a végkielégítés!

A jogszabály háttér elég kusza, így nagy az esély, hogy hibát vétenek az elbocsátáskor.

Ezt azért beszéld meg egy munkaügyben járatos ügyvéddel, mert alkalomadtán, lehet ő lesz a jogi képviselőd. Ha eléggé dörzsölt, tud javasolni dolgokat.

Ha véletlenül munkáltatód nem venné át a táppénzes papírt, mert volt rá eset, add fel postán tértivevénnyel!

Én úgy döntöttem, az oltáskárosultakkal foglalkozom, kevesen vagyunk és szükség van rá. Te is oltáskárosult leszel, ha elveszted a munkahelyed miatta, ne feledd!

Dolgozhatnék vállalkozóként, asszisztensemből is vállalkozót csinálva, de nem teszem. Ha mindenki fejet hajt vagy megkeresi a kiskaput, ki fogja felemelni a hangját, hogy nincs ez így jól?

Kiegészítő gondolat

Tovább gondoltuk a törvényi rendelkezéseket a 2012. évi. I. tv. 68. § alapján. Valójában ilyen etikátlan (de ha véleményszabadság van aljas) rendeletre a jogalkotó sem gondolt a Munka Törvénykönyve megalkotásakor.

Általános felmondási tilalomról több helyen is beszél.

Ilyen a keresőképtelenség, beteg gyermek ápolása, hozzátartozó otthoni gondolzása céljából kapott fizetés nélküli szabadság. Van még a terhesség, vagy női roprodukciós eljárásban való részvétel is.

Gyakorlati példa:

Táppénz majd betegszabdság (fizetés nélküli szabadság) alatt a munkáltató felmondást közöl postai úton. Evidens, hogy azonnali felmondást nem eszközölhet, ezt törvény tiltja, csak rendes felmondással élhet. Annak viszont felmondási ideje van, tehát a munkába állástól számít az idő. Ott viszont már nincs tologatásra lehetőség.

Feltételezem, hogy táppénzen lévő kollégáknak is felmondanak levélben azonnali hatállyal, ez viszont törvénysértő, munkaügyi perre ad jogalapot. A postán kapott és átvett azonnali felmondás kritériumai nem teljesülnek. Átveszem, hogy tegnapelőtt felmondtak? Vagy holnaputánra ami nem azonnali?

https://epitesijog.hu/magyarazatok/munkaugymunkavedelem/9271-a-felmondasi-tilalmak-es-korlatozasok-illetve-azok-ertelmezese

* További elérhető jogi információkat találsz az orvosokatisztanlatasert.hu oldalon.

A linkre kattintva az oldal megnyílik.

Keresd velem a megoldást!

Ha kérdésed van, írd meg nekem!

bottom of page